30/9/65 แผนการตรวจสอบของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
13/9/64 กฎบัตรการตรวจสอบภายในของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
13/9/64 กรอบคุณธรรมของกลุ่มงานตรวจสอบภายในของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
     
      13/9/64 แผนการตรวจสอบของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
13/9/64 กฎบัตรการตรวจสอบภายในของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
13/9/64 กรอบคุณธรรมของกลุ่มงานตรวจสอบภายในของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
     
      1/10/2563 คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง      
      25/9/2563 แผนการตรวจสอบของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      
      25/9/2563 กฎบัตรการตรวจสอบภายในของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง      
      25/9/2563 กรอบคุณธรรมของกลุ่มงานตรวจสอบภายในของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง      
      23/9/02562 แผนการตรวจสอบของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      
      18/9/2562 กฎบัตรการตรวจสอบภายในของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง      
      25/09/2561 กฎบัตรการตรวจสอบภายในของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง      
      7/09/2561 สรุปประเด็นข้อสังเกตที่ควรให้ความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน      
      21/09/2560 แผนการตรวจสอบของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561      
      21 /09/2560 กฎบัตรการตรวจสอบภายในของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 2560