กลับหน้าหลัก
 
  เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตร Fundamental หัวข้อวิชา องค์กรและระบบงานตรวจสอบภายใน

หลักการให้คำปรึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ พฤษภาคม 2550

การตรวจสอบภายในภาคราชการ (กรมบัญชีกลาง)
  การตรวจสอบภายในภาคราชการ ( สตง.)
   
   
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฏางค์ กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์: 0-2622-2541-2 มท. 50627-9

ปรับหน้าจอ windows ขนาด 1024 x 768 ขึ้นไป และปรับขนาดตัวอักษรระดับกลาง ( Medium)