กลับหน้าหลัก
 
  ระบบกำกับงบประมาณ เวอร์ชั่น 5.3  
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ค่าเช่าบ้าน
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2549

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548
โครงการพัฒนาความรู้บุคลากรสู่การปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
เงินทดลองราชการ

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และรูปแบบรายงานการเงิน
GFMIS
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2549
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการและหลักเกณฑ์ที่ควรทราบ
ข้อสังเกตุจากการตรวจสอบ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
แนวทางการปฏิบัติระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน
การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง
ถาม ตอบ
การคลังภาครัฐ GFMIS
     
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฏางค์ กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์: 0-2622-2541-2 มท. 50627-9

ปรับหน้าจอ windows ขนาด 1024 x 768 ขึ้นไป และปรับขนาดตัวอักษรระดับกลาง ( Medium)