กลับหน้าหลัก
 
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง
จัดซื้ดจัดจ้างภาครัฐ
ระบบการจัดซื้ดจัดจ้างภาครัฐ
ถาม ตอบ
 
     
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฏางค์ กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์: 0-2622-2541-2 มท. 50627-9

ปรับหน้าจอ windows ขนาด 1024 x 768 ขึ้นไป และปรับขนาดตัวอักษรระดับกลาง ( Medium)