กลับหน้าหลัก
   
เรื่องของหนังสือราชการ
ระเบียบงานสารบรรณ ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โครงการปรับปรุงแก้ไขกฏหมาย ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
หลักการเขียนหนังสือราชการ
การเขียนหนังสือราชการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
ค้นหาหนังสือเวียน กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลการฝึกอบรม กรมบัญชีกลาง
ความรับผิดทางแพ่ง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฏางค์ กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์: 0-2622-2541-2 มท. 50627-9

ปรับหน้าจอ windows ขนาด 1024 x 768 ขึ้นไป และปรับขนาดตัวอักษรระดับกลาง ( Medium)