28/3/2565 การประชาสัมพันธ์และประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber security)
3/1/2565 ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565"
11/01/2563 นโยบายการต่อต้านการรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

30/06/2563 การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลงานตรวจสอบภายในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส

คู่มือการเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลงานตรวจสอบภายในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส

11/112562 หลักเกณฑ์การควบคุมกำกับดูแลและการบริหารพัสดุที่โอนให้กลุ่มที่ได้จากและโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)

27/9/2562 กรอบคุณธรรมของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
19/9/2561 กรอบคุณธรรมของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
9/7/2561 คู่มือกระบวนการติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์การดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน สังกัดกระทรวงมหาดไทย
31/5/61 การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

12/12/2560 เอกสารโครงการอบรมเพื่อป้องกันการก่อให้เกิดการทุจริตหรือการใช้งบประมาณที่ไม่เหมาะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- คำตอบวิชาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

25/09/2560 รายงานการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสานสนเทศฯ พ.ศ.2560
19/04/2559 เอกสารข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในส่วนของการจัดสรรงบประมาณให้แก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (updateส.ค.2558)

19/01/2559 ตัวอย่างการตรวจสอบ Padme

-----------> คู่มือระบบ Padme (update ม.ค. 2559)