วันที่
 
: : ทำเนียบผู้ตรวจสอบภายใน : :
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน มท.
 
ผู้ตรวจสอบภายในกรม สังกัด มท.
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมที่ดิน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
ผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด
กระบี่
กาญจนบุรี
กาฬสินธ์
กำแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
เชียงใหม่
เชียงราย
ตรัง
ตราด
ตาก
นนทบุรี
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นราธิวาส
น่าน
บุรีรัมย์
บึงกาฬ
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
แพร่
พะเยา
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
แม่ฮ่องสอน
ยะลา
ยโสธร
ระนอง
ระยอง
ร้อยเอ็ด
ราชบุรี
ลพบุรี
ลำปาง
ลำพูน
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
สระบุรี
สระแก้ว
สิงห์บุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อ่างทอง
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
อำนาจเจริญ
: : เมนูหลัก : :
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
งานกลุ่มตรวจสอบภายใน มท.
ระบบงานสารสนเทศ
ระบบเว็บเมล มท.
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสารฯ
ระบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบการจัดการการเรียนรู้
: : ลิงห์ที่น่าสนใจ : :
หน่วยงานในสังกัด มท.
 สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัด มท.

หน่วยงานระดับกรม
รัฐวิสาหกิจในสังกัด
 
 
จังหวัด
 
 
กระทรวงต่าง ๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 
: : กิจกรรมงานตรวจสอบภายใน : :
: : หนังสือสั่งการเกี่ยวกับงานตรวสอบภายใน มท. ถึง ผวจ. : :
: : ข่าวประชาสัมพันธ์ : :
: : เรื่องที่น่าสนใจ : :

 

 
: : ค้นหาข้อมูล : :
 

WWW
http://www.auditor0216.moi.go.th
: : ข้อมูลน่ารู้ : :
5/8/2558

ข้อสังเกตการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ครั้งที่ 1 --->อปท. --->ปภ. --->ยผ.

ครั้งที่ 2 --->อปท. --->ปภ. --->ผย.

 

  รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (งบประมาณตั้งเเต่ 5 ล้านบาท ขึ้นไป)
กรมโยธาธิการเเละผังเมือง <โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

<โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำเดิม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยและโครงการป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่ม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ข้อมูลประกอบการติดตาม ตรวจสอบ เร่งรัดและรายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- หนังสือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด่วนที่สุด ที่ มท 0601/11701 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557
- ตารางสรุปรายละเอียดโครงการ

- บัญชีแผนงานโครงการบริหารจัดการน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กรมป้องกันฯ

> กระบี่ - นครราชสีมา

> นครศรีธรรมราช - แพร่

> ภูเก็ต - สมุทรสงคราม

> สมุทรสาคร - อุบลราชธานี

กรมโยธาธิการและผังเมือง

- แผนปฏิบัติรายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการใหม่ที่เริ่มดำเนินการ ปี 2558

> ส่วนกลาง

> กระบี่ - นครราชสีมา

> นครศรีธรรมราช - แพร่

> ภูเก็ต - สมุทรสงคราม

> สมุทรสาคร - อุบลราชธานี

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ครั้งที่ 1 (งบ 10,000 ล้านบาท)

> กระบี่ - นครราชสีมk

> นครศรีธรรมราช - แพร่

> ภูเก็ต - สมุทรสงคราม

> สมุทรสาคร - อุบลราชธานี

- บัญชีรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

> กระบี่ - กำแพงเพชร

> ขอนแก่น - ชัยนาท

> ชัยภูมิ - เชียงราย

> เชียงใหม่

> ตรัง - นครนายก

> นครปฐม - นครพนม

> นครราชสีมา - นครศรีธรรมราช

> นครสวรรค์ - นราธิวาส

> น่าน - บุรีรัมย์

> ปทุมธานี - ปราจีนบุรี

> ปัตตานี - พระนครศรีอยุธยา

> พะเยา - พิจิตร

> พิษณุโลก - เพชรบูรณ์

> แพร่ - แม่ฮ่องสอน

> ยโสธร - ระยอง

> ราชบุรี - ลพบุรี

> ลำปาง - เลย

> ศรีสะเกษ - สกลนคร

> สงขลา

> สตูล - สระแก้ว

> สระบุรี - สุพรรณบุรี

> สุราษฎร์ธานี - สุรินทร์

> หนองคาย - อุดรธานี

> อุตรดิตถ์ - อุบลราชธานี

เอกสาร บทความ ความรู้
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือเวียน
สรุปสาระสำคัญของระเบียบ
ตัวอย่างแนวทางการตรวจสอบ
ตัวอย่างรายงานการตรวจสอบ อยู่ระหว่างดำเนินการ
แบบฟอร์มที่ใช้งาน
: : จำนวนผู้เยี่ยมชม: :
link to free hit counters gallery

www.auditor0216.moi.go.th:7778/

คืนความสุขให้คนในชาติ
 
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฏางค์ กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์: 0-2622-2541-2 มท. 50627-9

ปรับหน้าจอ windows ขนาด 1024 x 768 ขึ้นไป และปรับขนาดตัวอักษรระดับกลาง ( Medium)