กลับหน้าหลัก
 
  การบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ระเบียบด้านการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารงบประมาณ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
สรุปสาระสำคัญ : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ไทยเข้มแข็ง 2555
ข้อมูลกฎหมายและระเบียบ
หนังสือเวียน/มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับค่า K
ราคามาตรฐาน
มติคณะรัฐมนตรี
หนังสือเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2551
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ.๒๕๕๒
ระบบ ถาม ตอบ (ใหม่)
   
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฏางค์ กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์: 0-2622-2541-2 มท. 50627-9

ปรับหน้าจอ windows ขนาด 1024 x 768 ขึ้นไป และปรับขนาดตัวอักษรระดับกลาง ( Medium)